Secondary Navigation:
 

2021

Date
Title


 • Jan
 • <% newslist = newslist & "" & _ " " %> <% newslist = newslist & "" newstime = "00:00:00" if "00:00:00" = "00:00:00" or "00:00:00" = "" then newstime = "16:43:53" end if ' check if editor has put in a date, if not display creation date If "2021-04-21" = "" Then newsdate = "2021-04-27 " & newstime listTimeOffset = formatDateOffsetCreated else newsdate = "2021-04-21 " & newstime listTimeOffset = "" End If newstimestamp = formatDate("%U%", newsdate, listTimeOffset, "") newsdate = formatDate("%F% %j%, %Y%", newsdate, listTimeOffset, "") newslist = newslist & "Deutsche Bank Joins New Net Zero Banking Alliance" & _ "/en/content/1217_6961.html" & _ "Deutsche Bank Joins New Net Zero Banking Alliance" & _ "" & newsdate & "" & _ "" & newstimestamp & "" & _ "" & _ "" & _ "en" & _ "" & _ "" & _ "" & _ "HeadlinesJP" & _ "en" & _ "" & _ "" & _ "" & _ "" & _ "" & _ "" & _ "" & _ "" & _ "" & _ "" & _ "" & _ "" & _ "" newslist = newslist & " " If listId = "HeadlinesJP" and output="true" Then %> <% End If %>
 • Feb
 • Mar
 • Apr
 • May
 • Jun
 • Jul
 • Aug
 • Sep
 • Oct
 • Nov
 • Dec
Footer Navigation:
Last Update: April 27, 2021
Copyright © 2021 Deutsche Bank Group, Japan