Wypłata kredytu

Wypłata kredytu / transzy kredytu

Po podpisaniu umowy i dopełnieniu wszelkich formalności kredyt zostanie wypłacony. Wypłata kredytu jest realizowana na podstawie dyspozycji wypłaty. Zgodnie z zapisami Regulaminu Kredytowego dla Konsumentów Deutsche Bank Polska S.A., złożenie dyspozycji wypłaty powinno nastąpić:

  • po spełnieniu Warunków Wypłaty Kredytu,
  • co najmniej na trzy dni robocze, a w przypadku Kredytu, dla którego Umowa Kredytu określa konieczność dokonania przez Bank kontroli finansowanej inwestycji, co najmniej na siedem Dni Roboczych przed Datą Wypłaty wskazaną w Dyspozycji Wypłaty. Nieprawidłowo złożona bądź wypełniona Dyspozycja Wypłaty może stanowić podstawę wstrzymania Wypłaty Kredytu przez Bank do czasu usunięcia braków w Dyspozycji wypłaty.


Dyspozycję wypłaty Klienci będą mogli:

  • składać telefonicznie w Wirtualnym Oddziale pod nr tel. 801 103 103+48 22 4 680 680 ( w dni robocze w godzinach od 09:00 do 17:00)*
  • przesłać na adres Banku: Deutsche Bank Polska S.A., al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa
  • osobiście w siedzibie Banku: Deutsche Bank Polska S.A., al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa, po wcześniejszym umówieniu spotkania w Wirtualnym Oddziale pod nr tel. 801 103 103, +48 22 4 680 680( w dni robocze w godzinach od 09:00 do 17:00 )

* Możliwość złożenia dyspozycji wypłaty za pośrednictwem WO (Wirtualny Oddział) dotyczy tylko tych Klientów, którzy zaakceptowali Regulamin Usług Bankowości Telefonicznej w Deutsche Bank Polska S.A. oraz mają odpowiedni zapis w umowie kredytu mówiący o wzajemnym upoważnieniu Współkredytobiorców do składania dyspozycji wypłaty Kredytu przez jednego z nich w imieniu pozostałych (wzór umowy obowiązujący od 26.04.2011).

UWAGA: W przypadku, kiedy numer rachunku do wypłaty kredytu/transzy kredytu jest inny niż w umowie kredytowej i jest to wypłata na zakup z rynku pierwotnego lub wtórnego konieczne jest przedłożenie przez Klienta aneksu do umowy deweloperskiej/aktu notarialnego nabycia sprzedaży w oryginale (wypis od Notariusza lub kopia poświadczona za zgodność przez Notariusza). Alternatywnie może być kopia potwierdzona za zgodność przez pracownika Banku w Wirtualnym Oddziale (po wcześniejszym umówieniu spotkania w Wirtualnym Oddziale pod nr tel. 801 103 103+48 22 4 680 680 (w dni robocze w godzinach od 09:00 do 17:00).