Právní upozornění

Tato webová stránka poskytuje pouze základní informaci, a proto nemůže být pro Vaše účely úplná a přesná. Není zamýšlena jako finanční rada nebo jako nabidka cenných papírů anebo jiných finančních produktů nebo jejich doporučení. I když základní typy obchodů uvedené na této webové stránce obecně představují základní typy obchodů Deutsche Bank AG a jejích dceřiných společností a poboček celosvětově, nikoliv však každý produkt a/nebo služba popsaná na této webové stránce je k dispozici ve všech státech. I když jsou informace čas od času aktualizovány, podléhají změnám v mezidobí mezi jednotlivými aktualizacemi.

Před učiněním investičních rozhodnutí byste měli obdržet nezávislou finanční radu, která zohlední Vaše jednotlivé investiční záměry.

Deutsche Bank AG anebo s ní spojené subjekty (společně "Deutsche") nezávisle neprověřovaly jakoukoliv informaci na této webové stránce a ani jeden z nich neprohlásil a ani neposkytl jakoukoliv záruku vhodnosti, spolehlivosti, úplnosti anebo přesnosti této informace. V rozsahu dovoleném právem Deutsche nepřebírá v jakémkoliv rozsahu odpovědnost (včetně odpovědnosti z důvodu nedbalosti) za chyby anebo opomenutí v souvislosti s touto informací.

V různých státech existují právní požadavky, které mohou omezit rozsah informace, kterou jsme Vám oprávněni poskytnout. Proto je informace poskytovaná na této webové stránce určena pouze osobám s trvalým pobytem v České republice. Není určena pro jakoukoliv osobu, která má trvalý pobyt v jakémkoliv jiném státu.
 
 

Deutsche Bank Aktiengesellschaft se sídlem ve Spolkové republice Německo, Frankfurt nad Mohanem,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u soudu ve Frankfurtu nad Mohanem, HRB Nr. 30 000,
jednající prostřednictvím Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka se sídlem Praha 1, ul. Jungmannova 745/24, PSČ: 110 00
IČ: 604 33 566, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu A, vložce č. 8514