• Wyciągi z rachunków bankowych w formie elektronicznej

    Go green

Mając na celu usprawnienie procesu przekazywania istotnych informacji dotyczących operacji i sald na Państwa rachunkach bankowych prowadzonych w Deutsche Bank Polska S.A. oraz chcąc ograniczyć negatywny wpływ tych procesów na środowisko naturalne, wprowadziliśmy możliwość pobierania wyciągów z rachunków bankowych z platformy Autobahn z modułu eStatements.

Wyciągi w formie plików PDF są dostępne wraz z historią od roku 2020. Nowe dokumenty będą dopisywane do udostępnionego repozytorium i utrzymywane przez 5 lat.
W każdej chwili mają Państwo możliwość pobrania nowych, jak i historycznych dokumentów.

Szczegółowe informacje dotyczące nowej aplikacji są dostępne w krótkim przewodniku.

Z uwagi na obowiązujące regulacje, mamy obowiązek uzyskania Państwa zgody na zaprzestanie wysyłki wyciągów z rachunków w formie papierowej. Dlatego zwracamy się z uprzejmą prośbą o odesłanie podpisanego zgodnie z reprezentacją Państwa firmy wniosku umożliwiającego nam wyłączenie generowania dokumentów papierowych.

Podpisany wniosek, prosimy odesłać na adres:

Deutsche Bank Polska S.A.
Al. Armii Ludowej 26
00-609 Warszawa

Dopisek: GO GREEN

W przypadku podpisania dokumentu elektronicznym podpisem kwalifikowanym można go odesłać w formie elektronicznej na adres deutsche-bank.polska@db.com

Z góry dziękujemy za dołączenie do działań mających na celu ograniczenie negatywnego wpływu działalności człowieka na nasze środowisko.
W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu z Państwa opiekunem w Deutsche Bank Polska S.A.

 

Show content of Go green - Electronic bank statements

Go green

(English version)

In order to improve the process of providing relevant information on operations and balances on your bank accounts held at Deutsche Bank Polska S.A. and in order to reduce the negative impact of these processes on the natural environment, we have introduced the possibility of downloading bank account statements from the Autobahn platform from the eStatements module.

Statements in PDF format are available with the history from 2020. New documents will be added to the shared repository and maintained for 5 years. At any time you have the opportunity to download new and historical documents.

Detailed information on the new application is available in guide.

Due to applicable regulations, we are obliged to obtain your consent to stop sending account statements in paper form. Therefore, we kindly ask you to send back a request signed in accordance with the representation of your company, enabling us to disable the generation of paper documents.

Please send the signed application back to:  

Deutsche Bank Polska S.A.
Al. Armii Ludowej 26
00-609 Warszawa

Dopisek: GO GREEN

If a document is signed with a qualified electronic signature, it may be sent back electronically to the address of the deutsche-bank.polska@db.com.

Thank you in advance for joining the efforts to reduce the negative impact of human activity on our environment.
If you have any questions, please contact your supervisor at Deutsche Bank Polska S.A.