Informacja dla Klientów spłacających zobowiązania oprocentowane okresowo stałą stopą

Jeśli spłacasz kredyt/pożyczkę oprocentowaną okresowo stałą stopą, zapoznaj się z poniższymi informacjami:

  1. Do Klientów, którym kończy się okres spłaty kredytu/pożyczki oprocentowanego(j) stałą stopą procentową, Bank – nie później niż na 2 miesiące przed zakończeniem tego okresu – prześle pocztą poleconą informację o dostępnych do stosowania rozwiązaniach w zakresie rodzaju oprocentowania (zmienne/okresowo stałe) po zakończeniu w/w okresu spłaty.

  2. Jeśli po zapoznaniu się z informacją przekazaną przez Bank Klient będzie zainteresowany kontynuacją stosowania stopy okresowo stałej i chce zapoznać się z możliwymi do uzyskania warunkami spłaty, powinien nie później niż na 14 dni przed zakończeniem obecnie trwającego okresu spłaty zobowiązania oprocentowanego stopą stałą dostarczyć do Banku (pocztą lub osobiście) wypełniony i podpisany przez wszystkich Kredytobiorców/Pożyczkobiorców wniosek o przygotowanie informacji o warunkach oprocentowania okresowo stałą stopą procentową. Wzór dokumentu zostanie dostarczony do Klienta wraz z informacją opisaną w pkt. 1. We wniosku należy podać adres mailowy, na który ma być kierowana dalsza korespondencja w sprawie.

  3. W przypadku terminowego wpływu wniosku opisanego w pkt. 2 Bank trzynastego dnia przed zakończeniem obecnie trwającego okresu spłaty zobowiązania oprocentowanego stopą stałą (lub najbliższego dnia roboczego, jeśli wspomniany dzień jest wolny od pracy) przygotuje zindywidualizowaną informację o warunkach oprocentowania okresowo stałą stopą procentową. Wysokość stopy stałej zostanie przyjęta na podstawie stawki obowiązującej w dniu sporządzenia informacji. Bank prześle dokument do Klienta drogą mailową, na adres wskazany we wniosku, o którym mowa w pkt. 2.

  4. Jeżeli warunki określone w dokumencie, o którym mowa w pkt 3 zostaną zaakceptowane przez Klienta, powinien on nie później niż na 3 dni robocze przed zakończeniem obecnie trwającego okresu spłaty zobowiązania oprocentowanego stopą stałą przesłać do Banku na adres mailowy wirtualny.oddzial@db.com podpisaną przez wszystkich Kredytobiorców/Pożyczkobiorców dyspozycję kontynuacji stosowania stopy okresowo stałej, której blankiet otrzyma wraz z informacją opisaną w pkt. 3. Jednocześnie Klient jest zobowiązany do niezwłocznego dostarczenia oryginału dokumentu w wersji papierowej do Banku (pocztą lub osobiście).

  5. W przypadku terminowego wpływu dyspozycji opisanej w pkt 4 Bank dokona jej realizacji i prześle mailowo oraz pocztą poleconą dokument potwierdzający warunki spłaty w nowym okresie oprocentowania stałą stopą.