Najważniejsze informacje

W jaki sposób można złożyć wniosek o zmianę warunków umowy kredytu/pożyczki?

Mogą Państwo skorzystać z poniższych możliwości:

  • Formularz www – złożenie wniosku poprzez wypełnienie formularza dostępnego pod tym linkiem (dotyczy wybranych rodzajów zmian).
  • Serwis Telefoniczny – złożenie wniosku poprzez kontakt z Serwisem Telefonicznym pod nr tel. 801 103 103, +48 22 4 680 680 (w dni robocze w godzinach od 09:00 do 17:00), świadczonym przez Wirtualny Oddział (dotyczy wybranych rodzajów zmian).
  • Korespondencja – złożenie wniosku o zmianę wraz z kompletem wymaganych dokumentów drogą pocztową na adres korespondencyjny Banku (dotyczy wszystkich dostępnych rodzajów zmian).
  • Serwis Bezpośredni – złożenie wniosku o zmianę wraz z kompletem wymaganych dokumentów osobiście w siedzibie Banku, przy czym wymagany jest wcześniejszy kontakt z Serwisem Telefonicznym w celu umówienia terminu spotkania (dotyczy wszystkich dostępnych rodzajów zmian).

Wszystkie rodzaje dostępnych zmian warunków umowy wraz z możliwymi kanałami złożenia wniosku wskazane zostały w Tabeli Usług.

Szczegółowe informacje na temat zasad składania wniosków o zmianę warunków umowy znajdą Państwo w „Zasadach realizacji zmian warunków umów produktów zabezpieczonych hipoteką w Deutsche Bank Polska S.A.” .

Jakie dokumenty należy skompletować, aby złożyć wniosek o zmianę warunków umowy?

Lista dokumentów, jakie należy zgromadzić w celu przedłożenia Bankowi do analizy (w przypadku składania wniosku o zmianę warunków umowy drogą korespondencyjną lub w Serwisie Bezpośrednim) jest uzależniona od:

  • rodzaju wnioskowanej zmiany,
  • źródła dochodów Kredytobiorców,
  • rodzaju nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu.

Pełne zestawienie wymaganych dokumentów znajdą Państwo pod tym linkiem – należy wybrać rodzaj wnioskowanej zmiany, a w przypadku, jeśli wniosek wymaga dostarczenia także dokumentów poświadczających aktualne dochody Kredytobiorców oraz stan i wartość nieruchomości – także odpowiednie opcje w zakładkach "Dokumenty związane z uzyskiwanym dochodem" | "Dokumenty związane z uzyskiwanym dochodem - lista uproszczona" (dla zmiany rodzaju oprocentowania) oraz „Dokumenty związane z nieruchomością".

Pod wskazanym linkiem znajdą Państwo także dodatkowe informacje dotyczące poszczególnych typów dokumentów (w tym, czy poszczególne druki należy dostarczyć w oryginale czy kserokopii), uwagi praktyczne oraz odsyłacze do druków bankowych do pobrania.

Dokumenty należy wysłać na adres korespondencyjny Banku:

  • Deutsche Bank Polska S.A.,  al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa z dopiskiem „Wniosek o zmianę warunków umowy" (zaleca się nadanie listu przesyłką poleconą u operatora pocztowego w rozumieniu art. 3 pkt 12 Ustawy z dnia 23 listopada 2012r. - Prawo pocztowe).

lub, w przypadku skorzystania z Serwisu Bezpośredniego, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu spotkania dostarczyć do siedziby Banku.

W przypadku wątpliwości i pytań związanych z wymaganą dokumentacją prosimy o kontakt z Serwisem Telefonicznym świadczonym przez Wirtualny Oddział, pod nr tel. 801 103 103, +48 22 4 680 680 (w dni robocze w godzinach od 09:00 do 17:00).

W jaki sposób Bank poinformuje o decyzji dotyczącej zmiany warunków umowy?

O wszystkich etapach procesu wymagających poinformowania Klienta (np. konieczności dostarczenia uzupełnień/wyjaśnień, podjętej decyzji kredytowej wraz z listą warunków do spełnienia, sporządzeniu aneksu itd.) będą Państwo informowani telefonicznie przez Wirtualny Oddział. W przypadku braku możliwości kontaktu telefonicznego otrzymają Państwo SMS z prośbą o kontakt zwrotny.

W każdej chwili mogą Państwo skontaktować się z Serwisem Telefonicznym obsługiwanym przez Wirtualny Oddział pod nr tel. 801 103 103, +48 22 4 680 680 (w dni robocze w godzinach od 09:00 do 17:00), który udzieli Państwu bieżących informacji o Państwa wniosku.

W jaki sposób następuje podpisanie aneksu do umowy?

Przed sporządzeniem aneksu Wirtualny Oddział skontaktuje się z Państwem telefonicznie i ustali tryb podpisania dokumentów. Mają Państwo możliwość złożenia podpisów:

  • w Centrali Banku (al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa) w obecności pracownika Wirtualnego Oddziału, po wcześniejszym ustaleniu dogodnego terminu.
  • poza Centralą Banku, w obecności pracownika windykacji terenowej Banku lub kuriera InPost,w uzgodnionej lokalizacji na terenie Polski.

Dokumenty wymagające podpisu zostaną Państwu udostępnione do wglądu w wersji elektronicznej – drogą mailową, a następnie przedłożone przez przedstawiciela Banku lub kuriera w trakcie umówionego spotkania. Bez względu na ustalony tryb złożenia podpisów konieczne jest, aby wszyscy wymagani sygnatariusze (Kredytobiorcy/Pożyczkobiorcy oraz właściciele zabezpieczenia niebędący Kredytobiorcami/Pożyczkobiorcami) stawili się w celu podpisania dokumentów w tym samym miejscu i czasie oraz dysponowali dokumentami tożsamości zgodnymi co do rodzaju, serii i numeru z danymi posiadanymi przez Bank.

Po podpisaniu aneksu oraz dokumentów dodatkowych (jeśli występują) egzemplarze dla Banku zostaną przekazane do dalszego procesowania, zaś egzemplarze dla Klienta wydane Państwu na własność. 

Jeśli wejście aneksu w życie jest uzależnione od spełnienia dodatkowych warunków (np. dostarczenia określonych w aneksie dokumentów), mogą Państwo przekazać je przedstawicielowi Banku w momencie podpisania aneksu lub dostarczyć do Banku korespondencyjnie w nieprzekraczalnym terminie wskazanym w treści aneksu.

Szczegółowe informacje na temat zasad podpisywania aneksu wraz z dokumentacją powiązaną z aneksem znajdą Państwo w „Zasadach realizacji zmian warunków umów produktów zabezpieczonych hipoteką w Deutsche Bank Polska S.A.” .

W przypadku wątpliwości i pytań związanych z podpisywaniem aneksów i dokumentacji związanej z aneksem prosimy o kontakt z Serwisem Telefonicznym świadczonym przez Wirtualny Oddział, pod nr tel. 801 103 103, +48 22 4 680 680 (w dni robocze w godzinach od 09:00 do 17:00).