Rozwiązania dla spłacających w CHF

Informujemy, że Deutsche Bank Polska przedłużył do 31 grudnia 2021 r. okres obowiązywania stosowanych dotychczas rozwiązań dla posiadaczy kredytów mieszkaniowych i konsolidacyjnych w CHF. 

Rozwiązania te obejmują:

 • obniżenie spreadu walutowego, stosowanego w Tabeli dla kredytów mieszkaniowych i konsolidacyjnych udzielonych w CHF, do poziomu 2,5% (z uwagi na symetryczność stosowanego przez Bank spreadu, w przypadku spłaty kredytu oznacza to stawkę 1,25%);
 • zniesienie opłat oraz spreadu w przypadku przewalutowania kredytu z CHF na PLN (przewalutowanie będzie odbywało się po kursie bez marży Banku, tj. takim, który jest średnią arytmetyczną z kursów kupna oraz sprzedaży prezentowanych w Tabeli kursów dla kredytów mieszkaniowych i konsolidacyjnych w walutach obcych, dostępnej na stronie internetowej: https://country.db.com/poland/kursy-walut/. Decyzja o ewentualnym przewalutowaniu pozostaje indywidualną decyzją Klientów, przy czym jest ono uzależnione od wyniku ponownej oceny zdolności kredytowej Klienta, przeprowadzonej na podstawie standardowej dokumentacji wymaganej przez Bank);
 • rezygnację z pobierania opłat za przedterminową spłatę całości lub części kredytu;
 • rezygnację z pobierania opłaty za aneks dotyczący zmian w umowie kredytu pozwalających na obniżenie raty kredytów hipotecznych w CHF:

  • w ramach kredytów spłacanych w ratach równych – wydłużenia okresu kredytowania do pierwotnego, tj. określonego w umowie (w związku ze stosowanym przez Deutsche Bank Polska mechanizmem, w przypadkach obniżenia wysokości oprocentowania kredytu wynikającego z obniżenia wartości wskaźnika referencyjnego LIBOR, okres kredytowania na przestrzeni ostatnich lat uległ skróceniu, zaś wysokość rat wyrażonych w CHF pozostała bez zmian)*;
  • w przypadku kredytów w ratach malejących – przejścia na spłatę w ratach równych*; 
  • wydłużenia okresu kredytowania ponad pierwotny, określony w umowie;
  • karencji w spłacie wyłącznie kapitału lub zarówno kapitału, jak i odsetek;
  • zmiany zabezpieczenia / Kredytobiorcy; 

 • rezygnację z wymogu dostarczenia aktualnej wyceny nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie zobowiązania jako niezbędnego załącznika do wniosku o przewalutowanie (przy czym w indywidualnych, uzasadnionych przypadkach Bank może wymagać dostarczenia aktualnych dokumentów nieruchomości);

  W celu uzyskania szczegółowych informacji, prosimy o zapoznanie się z treścią dostępną na stronie internetowej Banku w sekcji „Chcę zmienić warunki umowy” lub o bezpośredni kontakt z przedstawicielem Banku w Wirtualnym Oddziale pod numerami telefonu: 801 103 103+48 22 4 680 680 (w dni robocze w godz. 9:00 – 17:00) lub e-mailowo: wirtualny.oddzial@db.com;

  *Aby skorzystać z tego rozwiązania, wystarczy złożyć wniosek poprzez formularz hipoteczny zamieszczony na stronie internetowej Banku. 

 • mechanizm okresowej ulgi jako rozwiązanie dodatkowe, ograniczone w czasie, wychodzące poza zakres postanowień umów kredytów w CHF.

 
Ponadto posiadacze kredytów mieszkaniowych w CHF (podobnie jak w przypadku innych walut obcych) mogą skorzystać:

 • z możliwości zamiany nieruchomości, stanowiącej zabezpieczenie kredytu - Bank umożliwia sprzedaż nieruchomości, na zakup której został zaciągnięty kredyt oraz zakup nowej nieruchomości za środki uzyskane ze sprzedaży pierwotnego zabezpieczenia, bez konieczności całkowitej spłaty kredytu;
 • z wakacji kredytowych polegających na zawieszeniu kapitałowej części rat: jednorazowo maksymalnie na 3 miesiące, łącznie na 6 miesięcy w całym okresie kredytowania. Warunki obowiązujące dla tego rozwiązania dostępne są na stronie internetowej Banku: https://country.db.com/poland/kredyty-walutowe-klienci-indywidualni/chce-zmienic-warunki-umowy/rodzaje-zmian/wakacje-kredytowe
 • z ustawowego zawieszenia umowy kredytowej - zawieszenie wykonania umowy możliwe jest na wniosek Klienta od dnia wejścia w życie Ustawy (o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19), tj. od 24 czerwca 2020 r. i  przysługuje  Kredytobiorcom, którzy po 13 marca 2020 r., utracili pracę lub inne główne źródło  dochodu. Więcej informacji znajduje się tutaj.
 • ze zwrotnego wsparcia finansowego na zasadach określonych w Ustawie z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu Kredytobiorców którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji  finansowej (ustawa weszła w życie 19 lutego 2016 r). Więcej informacji znajduje się tutaj.

Zmiana warunków umowy kredytu może wiązać się ze zmianą oprocentowania oraz opłatami. Informacja o wysokości opłat znajduje się w Taryfie Opłat i Prowizji.

Masz pytania? Skontaktuj się z Wirtualnym Oddziałem:

Dodatkowe informacje:

Oprocentowanie kredytu

Przypominamy, że zgodnie z dokumentacją kredytową, oprocentowanie zmienne kredytów hipotecznych w CHF aktualizowane jest przez Deutsche Bank Polska co kwartał w oparciu o wartość: LIBOR 3M + marża (z zastrzeżeniem dodatkowych uzgodnień wprowadzonych do dokumentacji kredytowej). W związku z ujemną wartością stawki bazowej LIBOR 3M, obowiązującą od grudnia 2014 r., Deutsche Bank Polska już w styczniu 2015 r. obniżył oprocentowanie kredytów, pomniejszając marżę o tę wartość. W przypadku pozostawania rynkowych stóp procentowych dla waluty CHF (w tym LIBOR 3M) na poziomie ujemnym, Deutsche Bank Polska będzie w cyklach kwartalnych pomniejszał marżę o wartość stawki LIBOR 3M, przy czym ze względu na brak podstaw prawnych do przyjęcia ujemnej wartości oprocentowania, łączna wartość oprocentowania w okresie odsetkowym nie może przyjąć wartości niższej niż 0. W sytuacji, gdy arytmetyczna suma stawki LIBOR 3M oraz marży w dacie płatności raty kapitałowo-odsetkowej stanowiłaby wartość ujemną, Klient byłby zobowiązany jedynie do spłaty przypadającej na ten dzień części kapitału kredytu.

Mechanizm okresowej ulgi

Mając na uwadze zwiększone obciążenia finansowe Klientów spłacających zobowiązania w CHF, Deutsche Bank Polska wprowadził w kwietniu 2015 r. mechanizm okresowej ulgi, jako rozwiązanie dodatkowe, ograniczone w czasie, wychodzące poza zakres postanowień umów kredytów w CHF. Będzie ono obowiązywało do 31 grudnia 2021 r. Podstawą jego zastosowania jest indywidualna decyzja Banku. Tym samym, wprowadzenie mechanizmu okresowej ulgi nie wymaga jakichkolwiek zmian w dokumentacji kredytu. Bank pokrywa koszt mechanizmu okresowej ulgi w pełni ze środków własnych.

Mechanizm okresowej ulgi ma zastosowanie do kredytów mieszkaniowych i konsolidacyjnych w CHF, w przypadku których do momentu aktualizacji oprocentowania przypadającej na początek stycznia 2022r., suma stawki LIBOR i marży będzie przyjmować wartość ujemną. Jeśli przedmiotowa suma przyjmie wartość ujemną tylko w części wyżej wskazanego okresu, wówczas mechanizm okresowej ulgi będzie stosowany tylko w tej części okresu.

Mechanizm polega na przekazywaniu 10. dnia każdego miesiąca kalendarzowego przez Bank ze środków własnych kwoty ulgi za okres obejmujący poprzedni pełny miesiąc kalendarzowy na rachunek techniczny kredytu w CHF Klienta.

Kwota ulgi będzie wyliczana przez Bank jako suma następujących składników:

 • salda kredytu w CHF na koniec każdego dnia danego miesiąca, w którym suma marży oraz stawki LIBOR przyjmie wartość ujemną,
 • wartości ujemnej sumy stawki LIBOR 3M oraz marży kredytu na koniec każdego dnia, pomnożonej przez -1,
 • współczynnika 1/365.

Wartości te zostaną zsumowane za okres pełnego poprzedzającego miesiąca kalendarzowego za te dni, w których suma marży oraz stawki LIBOR przyjmie wartość ujemną.

Ulgi będą przekazywane w następujących terminach:

LP  Okres odsetkowy, w którym suma stawki LIBOR 3M oraz marży kredytu jest ujemna    Data przekazania ulgi
1.  01.01.2021 – 31.01.2021  10.02.2021
2.  01.02.2021 – 28.02.2021  10.03.2021
3.  01.03.2021 – 31.03.2021  10.04.2021
4.  01.04.2021 – 30.04.2021  10.05.2021
5.  01.05.2021 – 31.05.2021  10.06.2021
6.  01.06.2021 – 30.06.2021  10.07.2021
7.  01.07.2021 – 31.07.2021  10.08.2021
8.  01.08.2021 – 31.08.2021  10.09.2021
9.  01.09.2021 – 30.09.2021  10.10.2021
10.  01.10.2021 – 31.10.2021  10.11.2021
11.  01.11.2021 – 30.11.2021  10.12.2021
12.  01.12.2021 – 31.12.2021*/4.01.2022**  10.01.2022

*Dotyczy umów, dla których data płatności raty przypada na ostatni dzień miesiąca
**Dotyczy umów, dla których data płatności przypada na 4. dzień miesiąca


Przekazanie ulgi na rachunek techniczny kredytu skutkuje, co do zasady, zaliczeniem kwoty ulgi na poczet spłaty kolejnej raty kredytowej.

Na przykład: kwota ulgi przekazanej 10 stycznia 2021 r. zostanie zaewidencjonowana jako nadpłata na rachunku kredytowym Klienta począwszy od tego dnia. Jeśli Klient złoży indywidualną dyspozycję, kwota ulgi zostanie zaliczona na poczet wcześniejszej spłaty kredytu; w przeciwnym razie kwota ulgi zostanie zaliczona na poczet spłaty raty kapitałowej przypadającej na dzień 4 lutego 2021 r. 

Bank dopuszcza możliwość zagospodarowania przez Klienta kwoty ulgi wyłącznie dla celów spłaty części danego kredytu hipotecznego w CHF. 

W terminach określonych w harmonogramie naliczania ulg przez Bank, środki z tytułu przyznanej ulgi widoczne są w systemie Internetowej Obsługi Kredytu db hipoNET w dziale „Szczegóły kredytu > Nadpłata”, a ich wysokość można także sprawdzić za pośrednictwem Wirtualnego Oddziału pod numerami tel.: 801 103 103, +48 22 4 680 680 (w dni robocze w godz. 9:00 – 17:00). 

 

Kwestie podatkowe związane z mechanizmem ulgi okresowej

Informacje przedstawione w niniejszym rozdziale należy rozumieć jako interpretację przepisów podatkowych przez Bank, nie stanowią one porady w zakresie interpretacji obowiązków przez Klienta. Bank nie świadczy usługi doradztwa podatkowego i nie ponosi odpowiedzialności za indywidualną ocenę Klienta w zakresie jego zobowiązań podatkowych oraz decyzje podjęte na jej podstawie. 

Świadczenia ("dopłaty") wypłacane przez banki z tytułu ujemnego oprocentowania kredytów stanowią, co do zasady, przychód podatkowy dla Kredytobiorcy. 

Do końca roku 2021 roku Minister Finansów zawiesił pobór podatku od dopłat wypłacanych przez banki z tytułu ujemnego oprocentowania kredytów (w tym refinansowych) zabezpieczonych hipotecznie udzielonych w walucie obcej lub w złotych polskich, lecz indeksowanych / denominowanych do waluty obcej, ale tylko w odniesieniu do kredytów zaciągniętych przed 15 stycznia 2015 r. na własne cele mieszkaniowe* (http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000548/O/D20200548.pdf.). Należy wskazać, że zaniechanie poboru podatku ma zastosowanie do przychodów uzyskanych w 2019, 2020 i 2021 r.

W odniesieniu do Kredytobiorców, którzy nie zaciągnęli powyższych kredytów hipotecznych na własne cele mieszkaniowe, sytuacja nie ulega zmianie i Bank będzie kontynuował wystawianie PIT-11, tak jak w latach ubiegłych.

Zgodnie z ww. Rozporządzeniem zaniechanie poboru podatku obejmuje również przychód wynikający z umorzenia kwot wierzytelności z tytułu kredytu zabezpieczonego hipotecznie, zaciągniętego przed 15 stycznia 2015 r. na własne cele mieszkaniowe. Zaniechanie dotyczy przychodu uzyskanego wyłącznie z tytułu jednego umorzenia. 

 

*przez „własne cele mieszkaniowe” należy przy tym rozumieć wydatki na cele opisane w art. 21 ust. 25 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych).