Ustawa pomocowa dla Kredytobiorców hipotecznych

Kredytobiorcy, spłacający kredyt mieszkaniowy w Banku, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej, mogą złożyć wniosek o udzielenie wsparcia z Funduszu Wsparcia Kredytobiorcy. 

Show content of Podstawowe informacje dotyczące wsparcia z Funduszu Wsparcia Kredytobiorcy

Celem funkcjonowania Funduszu jest zapewnienie zwrotnego wsparcia osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej, a są zobowiązane do spłaty rat kredytu mieszkaniowego znacznie obciążającego domowy budżet lub zwrotnej pożyczki na pokrycie, pozostałej po sprzedaży kredytowanej nieruchomości, części zadłużenia. Uzyskanie pomocy możliwe jest po spełnieniu warunków, określonych w Ustawie z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej (Dz. U. z 2022 r., poz. 298 ze zm.).

Show content of Kto może uzyskać wsparcie lub pożyczkę na spłatę zadłużenia?

Kredytobiorcy spłacający kredyt mieszkaniowy, w rozumieniu zapisów Ustawy (zarówno w PLN, jak i walutach obcych), którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej, spełniający jedno z poniższych kryteriów:

 • w dniu złożenia wniosku co najmniej jeden z kredytobiorców posiada status bezrobotnego,
 • miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego przekraczają 50% dochodów osiąganych miesięcznie przez gospodarstwo domowe,
 • miesięczny dochód gospodarstwa domowego, pomniejszony o wysokość raty kredytu, nie przekracza:

  i. w przypadku gospodarstwa jednoosobowego – dwukrotności kwoty wskazanej w art. 8 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o pomocy społecznej, zwaloryzowanej zgodnie z przepisami tej Ustawy,
  ii. w przypadku gospodarstwa wieloosobowego – iloczynu liczby członków gospodarstwa domowego Kredytobiorcy i dwukrotności kwoty wskazanej w art. 8 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o pomocy społecznej, zwaloryzowanej zgodnie przepisami tej Ustawy.

Show content of Wykluczenia w przyznaniu wsparcia lub pożyczki na spłatę zadłużenia

Pamiętaj, że wsparcie lub pożyczka na spłatę zadłużenia nie mogą być przyznane, jeśli:

 1. utrata zatrudnienia nastąpiła w wyniku rozwiązania przez co najmniej jednego z Kredytobiorców umowy o pracę za wypowiedzeniem lub rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia, z winy pracownika w trybie art. 52 par. 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 i 1043) (tzw. „zwolnienie dyscyplinarne”);
 2. umowa kredytu została wypowiedziana przed złożeniem wniosku.
 3. w dniu złożenia wniosku Kredytobiorca:

  a. jest właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego lub był nim w okresie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku,
  b. posiada inne spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego lub prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub posiadał takie prawo w okresie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku,
  c. posiada inne roszczenie o przeniesienie na niego prawa własności lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego, spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub posiadał takie roszczenie w okresie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku.

Wsparcie nie może być także przyznane:

 1. Za okres, w którym co najmniej jednemu z Kredytobiorców przysługuje świadczenie z tytułu utraty pracy, wynikające z zawartej umowy ubezpieczenia spłaty kredytu.
 2. Jeżeli jeden z Kredytobiorców uzyskał wsparcie na zasadach określanych w Ustawie, chyba że wsparcie nie jest już udzielane, a okres udzielonego wsparcia nie przekroczył 35 miesięcy. W takim przypadku łączny okres wsparcia przyznanego Kredytobiorcom na spłatę kredytu mieszkaniowego nie może przekroczyć 36 miesięcy.

Show content of Zasady wsparcia lub pożyczki na spłatę zadłużenia wypłacanego przez BGK

 1. Wsparcie w spłacie rat kapitałowo-odsetkowych: 

  a. BGK przekazuje środki pieniężne bezpośrednio na spłatę zobowiązań z tytułu kredytu mieszkaniowego, przez okres nie dłuższy niż 36 miesięcy,
  b. jego kwota ustalana jest indywidualnie w zależności od wysokości miesięcznej raty kredytu mieszkaniowego, lecz nie może być wyższa niż 2 000 zł miesięcznie,
  c. spłaty przekazywane są w ratach miesięcznych na rachunek wskazany przez Bank.

 2. Wsparcie w formie pożyczki na spłatę zadłużenia:

  a. pożyczka przeznaczona jest na pokrycie części zadłużenia z tytułu kredytu mieszkaniowego, gdy kwota uzyskana ze sprzedaży nie pokryła całego zobowiązania z tytułu kredytu zaciągniętego na zakup sprzedanej nieruchomości,
  b. wysokość pożyczki na spłatę zadłużenia nie może przekraczać kwoty 72 000 zł,
  c. pożyczka jest przekazywana na rachunek Banku po otrzymaniu przez Bank środków ze sprzedaży kredytowanej nieruchomości.

Kredytobiorca przed dokonaniem sprzedaży kredytowanej nieruchomości może wystąpić o promesę, czyli przyrzeczenie udzielenia pożyczki na spłatę zadłużenia. Promesa jest udzielana w przypadku, gdy kwota, jaka ma być uzyskana ze sprzedaży kredytowanej nieruchomości nie pokryłaby całego zobowiązania z tytułu kredytu mieszkaniowego zaciągniętego na jej zakup.

W przypadku, gdy kredyt jest spłacany w walucie obcej, BGK przekazuje wsparcie/pożyczkę na spłatę zadłużenia w danej walucie, dokonując przeliczenia wysokości raty/pożyczki według kursu sprzedaży ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu poprzedzającym dzień przekazania środków pieniężnych z tytułu wsparcia/pożyczki na spłatę zadłużenia.

Show content of Złożenie wniosku o udzielenie wsparcia, promesy lub pożyczki na spłatę zadłużenia

Wniosek o udzielenie wsparcia, promesy lub pożyczki na spłatę zadłużenia (pobierz wniosek).

Wniosek można złożyć:

1) elektronicznie (e-mail):

 • pobierz wniosek, wydrukuj go i wypełnij (wniosek powinni wypełnić i podpisać wszyscy Kredytobiorcy),
 • zeskanuj dokument albo zrób jego zdjęcie,
 • gotowy dokument/y załącz do e-maila w formie załącznika/ów,
 • w tytule e-maila wpisz „Wsparcie FWK”,
 • wyślij e-mail na adres: wirtualny.oddzial@db.com 


2) papierowo (pocztą):

 • pobierz wniosek, wydrukuj go i wypełnij (wniosek powinni wypełnić i podpisać wszyscy Kredytobiorcy),
 • przesyłkę zaadresuj na adres korespondencyjny Banku:

  Wirtualny Oddział
  Deutsche Bank Polska S.A.
  al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa
  z dopiskiem „Wniosek FWK”


3) osobiście w siedzibie Banku
(wymagany jest wcześniejszy kontakt poprzez Serwis Telefoniczny w celu umówienia terminu spotkania).

 

Bank dokonuje weryfikacji wniosku w terminie 21 dni od dnia jego złożenia.

W przypadku, gdy wniosek nie jest kompletny lub prawidłowo wypełniony, Kredytobiorca ma 30 dni na jego uzupełnienie. Po uzupełnieniu wniosku Bank dokonuje jego ponownej weryfikacji w terminie 14 dni od dnia uzupełnienia wniosku.

W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku, Bank poinformuje Kredytobiorcę o powodzie odmowy taką samą drogą, jak został złożony wniosek, chyba że na wniosku Kredytobiorca oświadczy, że chciałby uzyskać odpowiedź w innej formie (dotyczy wniosków złożonych elektronicznie).

 

Kredytobiorca może odwołać się do Rady Funduszu Wsparcia Kredytobiorców od negatywnej decyzji Banku w zakresie przyznania wsparcia/pożyczki przesyłając do Banku wniosek o dodatkową weryfikację w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o odrzuceniu wniosku (pobierz wniosek).


Możliwe jest zawnioskowanie o udzielenie wsparcia w trakcie trwania zawieszenia spłaty kredytu zgodnie z art. 73 Ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom.

Show content of Zawarcie umowy o wsparcie lub pożyczkę na spłatę zadłużenia

Umowa o wsparcie/pożyczkę na spłatę zadłużenia jest zawierana w terminie 14 dni od dnia, w którym został pozytywnie zweryfikowany wniosek. Umowa pożyczki po wydaniu promesy jest zawierana w terminie 21 dni po dostarczeniu do Banku umowy sprzedaży kredytowanej nieruchomości, w terminie ważności promesy (jeżeli była wydana).

Show content of Wstrzymanie wypłat wsparcia przez BGK

BGK wstrzymuje wypłatę wsparcia w zakresie rat kapitałowo-odsetkowych w przypadku:

 1.  utraty przez wszystkich Kredytobiorców statusu bezrobotnego – z upływem miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła utrata tego statusu,
 2. zbycia przedmiotu kredytowania – z dniem otrzymania informacji o zbyciu,
 3. wypowiedzenia umowy kredytu mieszkaniowego – z dniem upływu okresu wypowiedzenia,
 4. podjęcia czynności egzekucyjnych z przedmiotu kredytowania – z dniem podjęcia pierwszej czynności egzekucyjnej,
 5. spłaty kredytu – z dniem dokonania spłaty ostatniej raty,
 6. zwiększenia miesięcznych dochodów lub obniżenia miesięcznej raty prowadzących do niespełnienia przesłanki udzielenia wsparcia określonej w art. 3 ust. 1 pkt. 2 Ustawy,
 7. zwiększenia miesięcznych dochodów bądź zmniejszenia liczby członków gospodarstwa domowego Kredytobiorcy, prowadzących do niespełnienia przesłanki udzielenia wsparcia, określonej w art. 3 ust. 1 pkt. 3 Ustawy.

Oświadczenie Kredytobiorcy o zaistnieniu przesłanek do wstrzymania wypłaty wsparcia (pobierz oświadczenie).

BGK wstrzymuje wypłatę pożyczki na spłatę zadłużenia w przypadku uzyskania informacji, że została ona przyznana na podstawie nieprawdziwych informacji lub sfałszowanych dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd przez osobę, której przyznano pożyczkę na spłatę zadłużenia.

W przypadku kredytów w PLN możliwe jest zawnioskowanie o zawieszenie spłaty kredytu zgodnie z art. 73 Ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom, w trakcie trwania Umowy o udzielenie wsparcia w spłacie kredytu mieszkaniowego. W tej sytuacji Umowa o udzielenie wsparcia nie ulega rozwiązaniu, a dopłaty są przekazywane przez BGK zgodnie z harmonogramem podanym w Umowie o udzielenie wsparcia i będą realizowane przez Bank po zakończeniu zawieszenia spłaty kredytu.

Show content of Zwrot wsparcia lub pożyczki na spłatę zadłużenia

Zwrot środków przekazanych w ramach Ustawy rozpoczyna się w miesiącu następującym po tym, w którym upłynęły dwa lata od wypłaty ostatniej raty wsparcia* lub pożyczki na spłatę zadłużenia. Jest on dokonywany w:

a. 144 równych, nieoprocentowanych miesięcznych ratach płatnych do 15. dnia każdego miesiąca (dla umów o wsparcie/pożyczkę na spłatę zadłużenia podpisanych od dnia 1 stycznia 2020 r.) W przypadku gdy Kredytobiorca, bez opóźnienia w spłacie, dokona spłaty 100 rat, pozostałą część rat zwrotu wsparcia lub pożyczki na spłatę zadłużenia umarza się.

b. 96 równych, nieoprocentowanych miesięcznych ratach płatnych do 15. dnia każdego miesiąca (dla umów o wsparcie podpisanych przed dniem 1 stycznia 2020 r.)

Zasady dla Umów, dla których rozpoczęcie zwrotu wsparcia zaczyna się przed 31 grudnia 2022 r.

Bank informuje Kredytobiorcę o wysokości miesięcznej raty, co najmniej 30 dni przed terminem wpłaty pierwszej raty zwracanego wsparcia lub zwracanej pożyczki na spłatę zadłużenia, a także wskazuje numer bankowego rachunku Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, na który dokonuje się spłat.

W sytuacji niedotrzymania wskazanych wyżej terminów, BGK wzywa pisemnie Kredytobiorcę do dokonania płatności, wyznaczając termin jej realizacji nie dłuższy niż 30 dni. W przypadku niedokonania płatności w terminie określonym w wezwaniu, Kredytobiorca jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu przyznanego wsparcia/pożyczki, wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi począwszy od dnia wymagalności pierwszej raty zwrotu wsparcia/pożyczki.

Zasady dla Umów, dla których rozpoczęcie zwrotu wsparcia zaczyna się po 31 grudnia 2022 r.

Bank informuje Kredytobiorcę o wysokości miesięcznej raty, co najmniej 30 dni przed terminem wpłaty pierwszej raty zwracanego wsparcia lub zwracanej pożyczki na spłatę zadłużenia, a także wskazuje numer rachunku bankowego, na który dokonuje się spłat.

W sytuacji niedotrzymania wskazanych wyżej terminów, Bank wzywa pisemnie Kredytobiorcę do dokonania płatności, wyznaczając termin jej realizacji nie dłuższy niż 90 dni. W przypadku niedokonania płatności w terminie określonym w wezwaniu, Kredytobiorca jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu przyznanego wsparcia/pożyczki, wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi począwszy od dnia wymagalności pierwszej raty zwrotu wsparcia/pożyczki.

Zmiana warunków zwrotu wsparcia udzielonego przed dniem 1 stycznia 2020 r. (pobierz wniosek)

Kredytobiorcy będący w okresie oczekiwania na rozpoczęcie spłaty lub w okresie spłaty wsparcia udzielonego przed dniem 1 stycznia 2020 r. mogą zawnioskować o zmianę warunków zwrotu wsparcia, czyli wydłużenie łącznego okresu zwrotu wsparcia z 96 rat do 144 miesięcznych rat (wraz z automatycznym umorzeniem pozostałej kwoty do spłaty w przypadku terminowej spłaty 100 rat wsparcia).

*w przypadku korzystania z zawieszenia spłaty kredytu, terminy zwrotu wsparcia podane w Umowie o udzielenie wsparcia w spłacie kredytu mieszkaniowego zostają zachowane i nie ulegają wydłużeniu o okres zawieszenia spłaty rat.

Show content of Zwrot wsparcia w przypadku sprzedaży przedmiotu kredytowania (dotyczy Klientów którzy korzystają lub korzystali ze wsparcia, a nie zwrócili jeszcze całości otrzymanej kwoty do BGK)

Kredytobiorca zgodnie z zapisami Ustawy jest zobligowany do poinformowania Banku o dacie zbycia przedmiotu kredytowania objętego wsparciem oraz do zwrotu całości udzielonego wsparcia w terminie 30 dni od dnia zbycia nieruchomości, gdyż w innym przypadku naliczane będą odsetki ustawowe.

Show content of Wsparcie/Pożyczka nienależne/a

Za wsparcie nienależne uważa się wsparcie wypłacone:

 1. Pomimo zaistnienia okoliczności stanowiących podstawę wstrzymania wypłaty wsparcia, o którym mowa w art. 12 ust. 1 Ustawy.
 2. Na podstawie nieprawdziwych informacji lub sfałszowanych dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd przez osobę, której wsparcie przyznano.

Za nienależną pożyczkę na spłatę zadłużenia uważa się pożyczkę wypłaconą na podstawie nieprawdziwych informacji lub sfałszowanych dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd przez osobę, której wsparcie przyznano.

Zwrot nienależnego wsparcia lub nienależnej pożyczki na spłatę zadłużenia następuje na rachunek wskazany przez Bank, w terminie 30 dni od dnia doręczenia Kredytobiorcy pisemnej informacji w powyższej sprawie.

Show content of Odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty, umorzenie całości lub części należności

Odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty, umorzenie całości lub części należności. (pobierz wniosek)

Rada Funduszu, na wniosek Kredytobiorcy, może odroczyć termin płatności lub rozłożyć na raty zwrot wsparcia lub pożyczki na spłatę zadłużenia lub umorzyć w całości lub części należności. Wniosek składany jest za pośrednictwem Banku. Wraz z wnioskiem należy przedłożyć dokumenty potwierdzające aktualną sytuację finansową Wnioskodawcy.

Jeżeli znajdujesz się w sytuacji zagrażającej terminowej spłacie zobowiązań, nie zwlekaj – skontaktuj się z nami!

phoneTelefonicznie – pod numerem (22) 4 652 652 (pon. – pt. w godz. 09:00 – 19:00)

mail Listownie - pod adresem: Deutsche Bank Polska S.A., Departament Windykacji Należności, al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa

email Mailowo – pod adresem: zapytania.dwn@db.com