Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego – dotyczy umów zawartych do 25 maja 2014 roku

Kredytobiorcy, którzy dokonali spłaty brakującego minimalnego wkładu własnego przed upływem aktualnie trwającego 60-miesięcznego okresu ubezpieczenia uprawnieni są do zwrotu opłaty za niewykorzystany okres ubezpieczenia.

W celu uzyskania zwrotu, prosimy o zgłoszenie się do Banku wraz z Wnioskiem lub przesłanie wypełnionego dokumentu na adres korespondencyjny Banku: Deutsche Bank Polska S.A., Zespół Monitoringu Zabezpieczeń, al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa, z adnotacją "NWW".

Kwota zwrotu zostanie wyliczona proporcjonalnie do niewykorzystanego okresu ubezpieczenia i przelana na wskazany we Wniosku rachunek bankowy, w terminie 60 dni od daty otrzymania dyspozycji Klienta.

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego jest stosowane dla umów kredytu hipotecznego zawartych do 25 maja 2014 roku, w przypadku których Klient nie posiadał wystarczających środków na pokrycie wymaganego minimalnego wkładu własnego. Opłata z tytułu ubezpieczenia pobierana była w takim przypadku z góry za okres ubezpieczenia obejmujący 60 miesięcy.

Jeżeli w tym okresie kapitał nie został spłacony w wysokości określonej w umowie kredytu, to po przeliczeniu spłaconej kwoty, ubezpieczenie odnawiane było na kolejny 60-miesięczny okres, zgodnie z pkt. 5.5.6 Regulaminu Produktowego.

Szczegółowe postanowienia dotyczące powyższej kwestii znajdują się w pkt. 5.5 Regulaminu Produktowego