Wymagane dokumenty dla danej zmiany

Show content of Zmiana rodzaju oprocentowania

Uwaga: w indywidualnych, uzasadnionych przypadkach Bank może wymagać dostarczenia aktualnych dokumentów dotyczących nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie wierzytelności Banku.

Show content of Zmiana waluty kredytu / pożyczki

Uwaga: w indywidualnych, uzasadnionych przypadkach Bank może wymagać dostarczenia aktualnych dokumentów nieruchomości.

Show content of Zmiana systemu rat z równych na malejące

Uwaga: w indywidualnych, uzasadnionych przypadkach Bank może wymagać dostarczenia aktualnych dokumentów nieruchomości

Show content of Zmiana zabezpieczenia kredytu/pożyczki

Dotyczy zarówno zmiany/zwolnienia zabezpieczenia hipotecznego, jak i każdego innego zabezpieczenia kredytu/pożyczki (np. depozytu, pełnomocnictwa do rachunku), za wyjątkiem:
 1. zmiany zabezpieczenia kredytu w przypadku zakupu na rynku pierwotnym lokalu mieszkalnego i miejsca postojowego, gdy w umowie kredytu widnieje zapis iż zabezpieczenie stanowi hipoteka łączna na lokalu mieszkalnym i udziale w garażu, a z aktu notarialnego przeniesienia własności nieruchomości wynika iż miejsce postojowe jest przynależne do lokalu/przysługuje do niego prawo wyłącznego korzystania w ramach udziału w częściach wspólnych
 2. zmiany zabezpieczenia w ten sposób iż działka drogowa/wydzielona część działki stanowiącej zabezpieczenie Kredytu (po podziale administracyjnym) zwolniona zostaje spod obciążenia hipoteką w przypadku przekazania działki na rzecz Gminy+
 3. Zmiany istniejącego zabezpieczenia w postaci pełnomocnictwa do rachunku na pełnomocnictwo do innego rachunku należącego do Klienta lub też zwolnienia zabezpieczenia w postaci pełnomocnictwa do rachunku w DB, z tym zastrzeżeniem że liczba pełnomocnictw do rachunków po zmianie pozostaje nie niższa niż wynika z pierwotnych zapisów umowy kredytowej

Show content of Zmiana zabezpieczenia Kredytu (Uwolnienie hipoteki)

Uwaga! Dokumentacja dotycząca nieruchomości nie jest wymagana na etapie składania wniosku pod warunkiem dostarczenia "Oświadczenia o transakcjach" (WZ/2016/05/34). Komplet dokumentów dot. nieruchomości stanowiącej docelowe zabezpieczenie kredytu musi zostać dostarczony po decyzji kredytowej.

  Show content of Przystąpienie współkredytobiorcy do długu

  Uwaga: W indywidualnych, uzasadnionych przypadkach Bank może zażądać dostarczenia aktualnych dokumentów nieruchomości.

  Show content of Odłączenie współkredytobiorcy od długu

  Uwaga: W indywidualnych, uzasadnionych przypadkach Bank może zażądać dostarczenia aktualnych dokumentów nieruchomości.

  Show content of Przesunięcie daty ostatecznej wypłaty kredytu

  Nie dotyczy kredytu wypłacanego jednorazowo

  Uwaga: W indywidualnych, uzasadnionych przypadkach Bank może zażądać dostarczenia aktualnych dokumentów nieruchomości.

  Show content of Przesunięcie terminu dostarczenia do Banku aktu notarialnego przeniesienia własności nieruchomości o więcej niż 3 miesiące w stosunku do daty pierwotnie zawartej w Umowie Kredytu lub mniej niż 3 miesiące*

  *jeśli nowa data przedłożenia dokumentu przekracza 2 lata od wypłaty pierwszej transzy kredytu.

  Dotyczy nabycia nieruchomości na rynku pierwotnym

  Uwaga: W indywidualnych, uzasadnionych przypadkach Bank może wymagać dostarczenia aktualnych dokumentów nieruchomości.

  Show content of Przesunięcie terminu przedłożenia wniosku o wpis hipoteki

  Dotyczy nabycia nieruchomości na rynku pierwotnym

  Uwaga: W indywidualnych, uzasadnionych przypadkach Bank może wymagać dostarczenia aktualnych dokumentów nieruchomości.

  Show content of Przesunięcie terminu przedłożenia odpisu z KW z wpisem hipoteki na rzecz Banku (lub zawiadomienia o wpisie hipoteki)

  Uwaga: W indywidualnych, uzasadnionych przypadkach Bank może wymagać dostarczenia aktualnych dokumentów nieruchomości.

  Show content of Karencja w spłacie rat kapitałowych

  Uwaga: W indywidualnych, uzasadnionych przypadkach Bank może wymagać dostarczenia aktualnych dokumentów nieruchomości.

  Show content of Zmiana okresu kredytowania

  Nie dotyczy przywrócenia pierwotnego okresu kredytowania

  Uwaga: W indywidualnych, uzasadnionych przypadkach Bank może wymagać dostarczenia aktualnych dokumentów nieruchomości.

  Show content of Przesunięcie terminu dostarczenia do Banku aktu notarialnego przeniesienia własności nieruchomości do 3 miesięcy w stosunku do daty pierwotnie zawartej w Umowie Kredytu

  Dotyczy przypadków, jeśli przesunięcie terminu nie przekracza 2 lat od wypłaty pierwszej transzy kredytu.

  • Uwaga! Istnieje możliwość złożenia tego wniosku także za pośrednictwem formularza dostępnego pod tym linkiem.
  • Wniosek o zmianę warunków umowy (oryginał – druk DB)
  • Karta Danych Osoby Fizycznej wraz z załącznikiem nr 1 i 2 – dotyczy wszystkich kredytobiorców i dawców zabezpieczenia (oryginał – druk DB)
  • aneks do umowy przedwstępnej / deweloperskiej zmieniający termin podpisania aktu notarialnego przeniesienia własności nieruchomości (kopia)
  • wyjaśnienie przez dewelopera przyczyn powstania opóźnień w realizacji inwestycji / przesunięcia terminów (dokument wystawiany w zależności od rodzaju inwestycji przez Dewelopera/Spółdzielnię Mieszkaniową/Generalnego Wykonawcę/Inwestora) (oryginał)
  • zapoznaj się z załącznikiem do wniosku „Informacja o ryzykach związanych ze świadczoną usługą

  Uwaga: W indywidualnych, uzasadnionych przypadkach Bank może wymagać dostarczenia aktualnych dokumentów nieruchomości.

  Złóż ten wniosek za pomocą formularza online Złóż ten wniosek za pomocą formularza online

  Show content of Przesunięcie terminu udokumentowania zakończenia inwestycji

  Uwaga! Istnieje możliwość złożenia tego wniosku także za pośrednictwem formularza dostępnego pod tym linkiem.

  Uwaga: W indywidualnych, uzasadnionych przypadkach Bank może wymagać dostarczenia aktualnych dokumentów finansowych i nieruchomości.

  Złóż ten wniosek za pomocą formularza online Złóż ten wniosek za pomocą formularza online

  Show content of Przesunięcie terminu udokumentowania zgłoszenia budynku do użytkowania

  Uwaga! Istnieje możliwość złożenia tego wniosku także za pośrednictwem formularza dostępnego pod tym linkiem.

  Uwaga: W indywidualnych, uzasadnionych przypadkach Bank może wymagać dostarczenia aktualnych dokumentów finansowych i nieruchomości.

  Złóż ten wniosek za pomocą formularza online Złóż ten wniosek za pomocą formularza online

  Show content of Zmiana właściciela/współwłaściciela nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie przy jednoczesnym braku zmiany Kredytobiorcy/Kredytobiorców

  Uwaga: W indywidualnych, uzasadnionych przypadkach Bank może wymagać dostarczenia aktualnych dokumentów finansowych i nieruchomości.

  Show content of Wyłączenie ryzyka powodzi z zakresu ubezpieczenia nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu/pożyczki

  Uwaga! Istnieje możliwość złożenia tego wniosku także w formie dyspozycji telefonicznej przyjętej przez Wirtualny Oddział oraz za pośrednictwem formularza dostępnego pod tym linkiem.

  Uwaga: W indywidualnych, uzasadnionych przypadkach Bank może wymagać dostarczenia aktualnych dokumentów finansowych i nieruchomości.

  Złóż ten wniosek za pomocą formularza online Złóż ten wniosek za pomocą formularza online

  Show content of Zmiana zabezpieczenia w ten sposób, że działka drogowa stanowiąca element zabezpieczenia hipotecznego zwolniona zostaje spod obciążenia hipoteką w przypadku przekazania działki na rzecz Gminy

  Uwaga! Istnieje możliwość złożenia tego wniosku także za pośrednictwem formularza dostępnego pod tym linkiem.

  Uwaga: W indywidualnych, uzasadnionych przypadkach Bank może wymagać dostarczenia aktualnych dokumentów finansowych i nieruchomości.

  Złóż ten wniosek za pomocą formularza online Złóż ten wniosek za pomocą formularza online

  Show content of Zmiana zabezpieczenia kredytu w przypadku zakupu na rynku pierwotnym lokalu mieszkalnego i miejsca postojowego

  *gdy w umowie kredytowej widnieje zapis, że zabezpieczenie stanowi hipoteka łączna na lokalu mieszkalnym i udziale w garażu, a z aktu notarialnego przeniesienia własności nieruchomości wynika, iż miejsce postojowe jest przynależne do lokalu/przysługuje do niego prawo wyłącznego korzystania w ramach udziału w częściach wspólnych

  Show content of Zmiana warunków cenowych

  Uwaga! Istnieje możliwość złożenia tego wniosku także w formie dyspozycji telefonicznej przyjętej przez Wirtualny Oddział oraz za pośrednictwem formularza dostępnego pod tym linkiem.

  Złóż ten wniosek za pomocą formularza online Złóż ten wniosek za pomocą formularza online

  Show content of Wydłużenie okresu kredytowania do okresu pierwotnego zgodnie z Umową Kredytu/Pożyczki

  Dotyczy przypadków, jeśli na skutek wcześniejszej częściowej spłaty lub zmiany oprocentowania uprzednio nastąpiło skrócenie okresu kredytowania

  Uwaga! Istnieje możliwość złożenia tego wniosku także w formie dyspozycji telefonicznej przyjętej przez Wirtualny Oddział oraz za pośrednictwem formularza dostępnego pod tym linkiem.

  Złóż ten wniosek za pomocą formularza online Złóż ten wniosek za pomocą formularza online

  Show content of Zmiana systemu rat z malejących na równe

  Uwaga! Istnieje możliwość złożenia tego wniosku także w formie dyspozycji telefonicznej przyjętej przez Wirtualny Oddział oraz za pośrednictwem formularza dostępnego pod tym linkiem.

  Złóż ten wniosek za pomocą formularza online Złóż ten wniosek za pomocą formularza online

  Show content of Zmiana formy poboru opłaty z tytułu Brakującego Minimalnego Wkładu Własnego

  Uwaga! Istnieje możliwość złożenia tego wniosku także za pośrednictwem formularza dostępnego pod tym linkiem.

  Złóż ten wniosek za pomocą formularza online Złóż ten wniosek za pomocą formularza online

  W razie ewentualnych pytań uprzejmie prosimy o kontakt poprzez: